Comunitats de propietaris

El model d’Administració és el clássic i tradicional que poden i han de dur a terme els Administradors de Finques Col·legiats. D’aquest model cal esmentar com a mes importants les característiques i funcions següents:

  • El cárrec d’Administrador está permanentement a disposició del client.
  • A desitg de la Comunitat de Propietaris, en el seu lloc l’administrador, s’ocupa a més de la secretaria de la Comunitat , feina que requereix de mitjans i conèixaments, així, queden tots els copropietaris exempts d’aquesta responsabilitat.
  • La contractació de serveis i suministraments requerits pel client, nomès la farà l’administrador sota demanda i delegació especial, essent aquesta contractació, sempre, un dret directe d’aquells i que podrà exercir-lo sense cap limitació. Així doncs, l’Administrador posa a disposició del client, industrials de tots els sectors per cada cas en que sigui necessaria la seva intervenció.
  • L’assesorament Jurídic, Fiscal, inmobiliari o de qualsevol altre tipus sol.licitat pel client, és també tasca obligada de l’Administrador que per aquesta labor, farà previament les consultes necessaries. Tenen especial interès la gestiò que haurà de fer el secretari-administrador per lliurar tota la documentació necesaria a fí de portar a terme les demandes judicials que la Comunitat vulgui, com a actora o com a demandada. De cap manera es pot suposar que això quedarà cobert per una assegurança, l’única cobertura serà el cost dels honoraris del lletrat i procurador, a canvi del pagament de la prima.
  • Per indicació de la Presidència, convocar i celebrar les reunions, tant ordinàries anuals com totes les extraordinàries que siguin necessaries. Presentar comptes i balanços amb rigorosa transparència, cuidar els cobraments, ser rigoros i puntual amb els pagaments.
  • Acceptar i dur a terme qualsevol altre gestió que li sigui encarregada y que pugui considerar-se dintre de les seves funcions, ja que, tot el que aquí s’ha relacionat, no te caràcter restrictiu sinó merament enunciatiu i d’informació.